İZMİR İş Güvenliği Kursu

İzmir İş Güvenliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitimciler, geniş döküman arşivi, güleryüzlü eğitim danışmanlarımız ile İzmir iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu eğitimlerini vermekteyiz.

İzmir İş Güvenliği Kursu

Sağlık ve güvenlik, kişisel ve toplumsal gelişmişliğin en temel iki öğesi olarak kabul edilmektedir. Güvenli çalışmanın sağlanması, çalışanların sürdürülebilir bir refah seviyesine ulaşabilmeleri için ülkelerin çözmek zorunda oldukları sorunların başında iş sağlığı ve güvenliğine dair problemler gelmektedir. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği alanına verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulması işletme yönetimleri için temel işlevlerden biri haline gelmektedir. Günümüzde birçok işletme, güvenlik seviyesini yükseltmek amacıyla projeler hazırlamaktadır. Hazırlanan bu projelere bakıldığında temelde işletme güvenliği, yönetim sistemi kurmaya ve iş güvenliği kültürünü oluşturmaya yönelik oldukları görülmektedir.

 Çalışma ortamının sağlık ve güvenlik açısından insana uygun hale getirilmesi, işletmelerde sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulmasına bağlıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için de her ortamda güvenlik kültürünün tüm çalışanlara benimsetilmesi ve bunun yaygınlaştırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Uygulanan bütün politikalar ve önlemler arasında, yönetiminin rolünün önemli olduğu bilinmektedir.

İş Güvenliği Nedir?

İş güvenliği iki anahtar terimden oluşturulmuştur. İş ile ekonomik faaliyetlerin yapıldığı işyerleri kastedilirken, güvenlik sözcüğü ile de kabul edilebilir bir risk düzeyi elde etmek için tanımlanan tehlikelerin kontrolü ve ortadan kaldırılması kastedilmektedir.

Uygulanabilir bir iş güvenliği, kabul edilebilir bir risk düzeyi elde edebilmek ve çalışanların sağlığını teşvik etmek için bir işyerinde tanımlanan tehlikelerin kontrol edilebilmesini ve ortadan kaldırılmasını içerir. En uygun iş güvenliği, etkin biçimde yürüyen ve süreklilik arz eden bir dizi tanımlama, tasarlama, uygulama ve değerlendirmeye yönelik risk azaltma etkinliği sonucu oluşur. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı:  

6331 Sayılı Kanuna göre, usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma Ve Sosyal Çalışma Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip,  teknik elemandır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik konularına yönelik gözlemler ve kontroller yaparlar. Olumlu ve olumsuz durumları saptayıp olumsuz durumlar ile mücadele etme yol ve yöntemlerini ortaya koyan, bu yöntemlere yönelik ilgili kişileri eğiten; olumlu durumların ise korunmasına ve geliştirilmesine hukuksal ve bilimsel katkılar sağlayan meslek insanıdır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kontrolleri ile gerçekleştirilmekle beraber; iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyenler için gerekli şartları da yine aynı bakanlık belirler.  İlgili bakanlığın belirlemiş olduğu şartlar ise;

  1. Uygun Bölümlerden Mezun Olmak
  2. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Almak
  3. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavında Başarılı Olmak
  4. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına Sahip Olmak

 Hangi Bölümlerden Mezun Olanlar İSG Uzmanı Olabilir?

Mühendislik, mimarlık, teknik eğitim fakülteleri, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği programlarından mezun olanlar, bakanlığın belirlemiş olduğu diğer şartları da yerine getirdikten sonra İSG Uzmanı olabilirler.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Bilgi Verir misiniz?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ilgili bakanlığın yetkilendirmesi kurs veren kurumlarca düzenlenir. İzmir iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi de bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumu olmakla beraber eğitim sektöründe 7 yılı geride bırakmıştır.

Öncelikle İSG uzmanlarının;

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C), sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. 

Tehlike sınıflarına göre eğitimler de (A), (B), (C) olmak üzere üç grupta toplanmıştır.

İzmir iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi (A), (B), (C) sınıfları iş sağlığı ve güvenliği eğitim kursları düzenlemektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinde İzmir İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi Hangi Evrakları İstemektedir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimleri için İzmir İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi bakanlığa sunulmak üzere katılımcılarından;

1 – Kurs Başvuru Dilekçesi: Katılımcıların eğitim kurumumuzdan hangi eğitimi almak istediklerini belirtir şekilde hazırlanmış, vatandaşlık numarası, isim soy isimin de belirgin şekilde yazıldığı ıslak imzalı dilekçe istemektedir. Eğitim almak amacı ile kursumuza başvuru yaptığınız da kurumumuzdan dilekçenin matbu halini de isteyebilirsiniz.  

2- Diploma: İzmir İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi olarak yukarıda belirtilen bölüm ve programlara ait diplomalar ile kurumumuza başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca katılımcılarımız diploma yerine üniversiteden almış oldukları geçici mezuniyet belgesi veya e- devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi de ibraz edebilirler.

3- Nüfus Cüzdanı: Katılımcılarımızınİzmir İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’ye ibraz etmeleri gereken son evrak da nüfus cüzdanıdır. Katılımcıların nüfus cüzdanlarında (kimlik)  ve diplomalardaki ad, soyadı bilgilerinin aynı olması gerekmektedir. Evlilik vs. durumları nedeni ile kimlik bilgilerinde değişiklik olması üzerine, nüfus kayıt örneği de ibraz etmelidirler.

İzmir İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de Eğitim Süreci Nasıl İşlemektedir?

Eğitim kurumumuzda İSG Eğitimlerinin toplam süresi 220 saattir. Eğitimler 180 saat teorik eğitim, 40 saat de pratik eğitim olarak verilir.

Teorik Eğitimler:

Uzaktan Eğitim Ve Örgün ( Yüz yüze) Eğitim olmak üzere iki farklı teknikte verilir.

Uzaktan Eğitim:

Kurumumuzda eğitimlerin ilk kısmı uzaktan eğitim modelinde asenkron olarak verilir.Asenkron yani eşzamanlı olmayan eğitimlerde bilgiler önceden üretilerek kurumumuzca Yeniuzman.isguzem.online sistemine depolanır. Daha sonra öğrenciler dilediği zaman ve dilediği kadar çok tekrarla dersleri takip edebildikleri bir uzaktan öğretim şeklidir.  Eğitim süresi 90 saat olmakla beraber kayıtlı derslerden katılımcılarımız sınav dönemine kadar faydalanabilir.

Örgün ( Yüz yüze) Eğitim:  

İzmir İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi eğiticileri tarafından eğitim kurumunun dersliklerinde yüz yüze yapılan derslerdir. Eğitim süresi 90 saattir. Gün içerisinde maksimum 6 saat olarak yapılır.

Pratik ( Staj ) Eğitimi:

Katılımcıların uzaktan ve örgün eğitimlerini başarı ile sona erdirmelerinin ardından İzmir İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğitim departmanınca uygun görülen işyerlerinde İSG Uzmanlarının gözetiminde yapılır.

İzmir İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de Pandemi Dönemi

Eğitim kurumumuz pandemi kurallarına uygun bir şekilde eğitimlerine devam etmektedir. Eğitimlerini kurallara uygun hale getirebilmek amacıyla örgün eğitimleri senkron  ( eş zamanlı ) olarak internet üzerinden devam ettirmektedir. Asenkron eğitimler daha öncesinde de internet üzerinden yapıldığından dolayı aynen devam ettirilmektedir. Staj eğitimleri ise yine pandemi kurallarına uygun şekilde küçük gruplar halinde yapılmaktadır.

  İSG Uzmanlığı Eğitimlerinde (A), (B), (C) Sınıf Eğitimleri    

İş sağlığı ve güvenliği bir meslek olmasının yanında aynı zamanda bir kariyerdir. Eğitim kurumunuz İzmir İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi İSG kariyer planlamanızda tüm sınıflara yönelik eğitimleri ile yanınızda olmaya devam etmektedir.

İSG Uzmanlığı Eğitimleri ve Kariyeri; Az tehlikeli işyerlerinde görev yapan (C) sınıfı ile başlar. (C)  Sınıfı İSG Uzmanı olabilmek için de yukarıda bahsetmiş olduğumuz eğitim programı takip edilir.

(B)  Sınıfına yükselebilmek için ise (C) Sınıfı İSG Uzmanı olarak üç (3) yıl tam zamanlı olarak çalışmış olanlar ve bu çalışmasını İSG – Kâtip uygulaması üzerinden belgeleyenler (B)  sınıfı eğitimi alabilirler.  

(A)  Sınıfına yükselebilmek için ise (B) Sınıfı İSG Uzmanı olarak dört (4) yıl tam zamanlı olarak çalışmış olanlar ve bu çalışmasını İSG –Kâtip uygulaması üzerinden belgeleyenler (A)  sınıfı eğitimi alabilirler.  

İş Sağlığı Ve Güvenliği Sınavları

İş sağlığı ve güvenliği sınavları ÖSYM tarafından bir takvim yılı içerisinde iki defa yapılır. İSG Uzmanı adaylarının bu sınavlara girerek yeterli puanı ( 100 üzerinden 70)  almaları gerekir. Sınavda başarılı olamayanlar sonraki İSG sınavlarına tekrar kurs almadan ÖSYM işlemlerini gerçekleştirerek girebilirler.

İSG Uzmanlığı Sertifikası

İSG Uzmanı olarak görev yapacakların İSG Kâtip uygulamasını kullanabiliyor olması gerekmektedir. İSG Uzmanları, sınavda başarılı olmalarının ardından, sertifika harcını yatırarak, e- sertifikalarını alırlar ve İSG Kâtip uygulaması üzerinden işlem yapabilirler. Bakanlık tarafından matbu sertifikanın gelmesini beklemeye gerek yoktur.

Sonuç: İSG Uzmanlığı uygulamaları ve eğitimleri (A), (B), (C) sınıfı olarak kategorize edilmiştir. Ve bu kategorize İSG kariyerinin basamakları durumundadır. Bizler, İzmir İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi olarak İSG eğitimlerinde İzmir’in seçkin markası olduğumuz gibi online eğitimler ile tüm Türkiye’nin markası olma yolunda ilerliyoruz.

 İzmir iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademinin, İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimleri yalnızca bir İSG Uzmanı olarak çalışabilmek için sınavlardan geçebilmeyi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda risk değerlendirmesi gibi planlamaları hazırlamak için gereken tüm becerileri de sağlar. Böylelikle önlemlerin planlanması ve uygulanmasının zamanında yerine getirilmesinde de yardımcı olur. Ayrıca web tabanlı eğitim ile sunulur.

İzmir iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin  https://www.facebook.com/taner.basol.311 ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut sosyal medya hesaplarını takip ederek İSG Alanındaki gelişmelerden haberdar olabileceğiniz gibi İSG alanında iş ilanlarını da takip edebilirsiniz.

Ayrıca eğitim merkezimizden kurs almış olun veya olmayın https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfasından eğitimleriniz ile ilgili ders notlarını ücretsiz indirebileceğiniz gibi İSG alanındaki mevzuatlara da yine sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kursumuza kayıt yaptırmadan önce İSG kursu hakkında fikir edinmek ister misiniz? Cevabınız evet ise eğitim kurumumuzu arayabilir veya mesaj bırakarak eğitim departmanının size dönüş yapmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki herhangi bir zorunluluk ve kayıt olmadan!