İSTANBUL İş Güvenliği Kursu

İstanbul İş Güvenliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitimciler, geniş döküman arşivi, güleryüzlü eğitim danışmanlarımız ile iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu eğitimlerini vermekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi 

Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye bağlı olarak iş yerlerinde görülen iş kazası ve meslek hastalığı oranlarında artış görülmektedir. Bu nedenle çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını korumak için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu anlayış içerisinde disiplinler arası etkileşimi ve iş birliğini gerekli kılan, tıp, hukuk, fizik, psikoloji gibi pozitif ve sosyal bilimlerin katkılarıyla gelişen iş sağlığı ve güvenliği alanı ortaya çıkmıştır. Teknik açıdan bakıldığında işin yapılması esnasında çalışanların karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması odak noktayı oluştururken sağlık bilimleri açısından ise meslek hastalıkları ve iş kazalarından kaynaklanan yaralanmalardan korunma ve tedavi boyutu ön plana çıkmaktadır.

İstanbul İş Güvenliği Kursu

İş sağlığı ve Güvenliği ile Ne Amaçlanmaktadır?

– İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek,

– Çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek,

– Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak,

– Ortaya çıkan sağlık zararlarını, meslek hastalıklarını tespit etmek ve tedavilerini sağlamak,

– Uğradıkları iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gören çalışanların uygun işlerde çalışmalarına olanak sağlamak,

– Meydana gelen zararların derecelerini objektif, bilimsel ve etik yollarla tespit etmek ve değerlendirmek,

– Maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.

İş Güvenliği Nedir?

İş güvenliği iki anahtar terimden oluşturulmuştur. İş ile ekonomik faaliyetlerin yapıldığı işyerleri kastedilirken, güvenlik sözcüğü ile de kabul edilebilir bir risk düzeyi elde etmek için tanımlanan tehlikelerin kontrolü ve ortadan kaldırılması kastedilmektedir.

Uygulanabilir bir iş güvenliği, kabul edilebilir bir risk düzeyi elde edebilmek ve çalışanların sağlığını teşvik etmek için bir işyerinde tanımlanan tehlikelerin kontrol edilebilmesini ve ortadan kaldırılmasını içerir. En uygun iş güvenliği, etkin biçimde yürüyen ve süreklilik arz eden bir dizi tanımlama, tasarlama, uygulama ve değerlendirmeye yönelik risk azaltma etkinliği sonucu oluşur. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kimdir?  6331 Sayılı Kanuna göre, usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma Ve Sosyal Çalışma Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip,  teknik elemandır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik konularına yönelik gözlemler ve kontroller yaparlar. Olumlu ve olumsuz durumları saptayıp olumsuz durumlar ile mücadele etme yol ve yöntemlerini ortaya koyan, bu yöntemlere yönelik ilgili kişileri eğiten; olumlu durumların ise korunmasına ve geliştirilmesine hukuksal ve bilimsel katkılar sağlayan meslek insanıdır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kontrolleri ile gerçekleştirilmekle beraber; iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyenler için gerekli şartları da yine aynı bakanlık belirler.  İlgili bakanlığın belirlemiş olduğu şartlar ise;

  1. Uygun Bölümlerden Mezun Olmak
  2. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Almak
  3. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavında Başarılı Olmak
  4. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına Sahip Olmak

Hangi Bölümlerden Mezun Olanlar İSG Uzmanı Olabilir?

Mühendislik Fakültelerinin Tüm Bölüm Mezunları

Mimarlık Fakültelerinin Tüm Bölüm Mezunları

Teknik Eğitim Fakültelerinin Tüm Bölüm Mezunları

Fen ya da Fen-Edebiyat Fakültelerinin, Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri mezunları ile Meslek Yüksek Okullarının İş Sağlığı ve Güvenliği programlarından mezun olanlar, bakanlığın belirlemiş olduğu diğer şartları da yerine getirdikten sonra İSG Uzmanı olabilirler.

İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’de İSG Eğitim Süreci

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ilgili bakanlığın yetkilendirmesi kurs veren kurumlarca düzenlenir. İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi de bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumu olmakla beraber eğitim sektöründe 7 yılı geride bırakmıştır.

Öncelikle İSG uzmanlarının;

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C), sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. 

Tehlike sınıflarına göre eğitimler de (A), (B), (C) olmak üzere üç grupta toplanmıştır.

İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi (A), (B), (C) sınıfları iş sağlığı ve güvenliği eğitim kursları düzenlemektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinde İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi Hangi Evrakları İstemektedir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimleri için İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi bakanlığa sunulmak üzere katılımcılarından;

1 – Kurs Başvuru Dilekçesi: Katılımcıların eğitim kurumumuzdan hangi eğitimi almak istediklerini belirtir şekilde hazırlanmış, vatandaşlık numarası, isim soy isimin de belirgin şekilde yazıldığı ıslak imzalı dilekçe istemektedir. Eğitim almak amacı ile kursumuza başvuru yaptığınız da kurumumuzdan dilekçenin matbu halini de isteyebilirsiniz. 

2- Diploma: İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi olarak yukarıda belirtilen bölüm ve programlara ait diplomalar ile kurumumuza başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca katılımcılarımız diploma yerine üniversiteden almış oldukları geçici mezuniyet belgesi veya e- devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi de ibraz edebilirler.

3- Nüfus Cüzdanı: Katılımcılarımızınİstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’ye ibraz etmeleri gereken son evrak da nüfus cüzdanıdır. Katılımcıların nüfus cüzdanlarında (kimlik)  ve diplomalardaki ad, soyadı bilgilerinin aynı olması gerekmektedir. Evlilik vs. durumları nedeni ile kimlik bilgilerinde değişiklik olması üzerine, nüfus kayıt örneği de ibraz etmelidirler.

İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de İSG Eğitimleri Nerede Verilmektedir?

Eğitim kurumumuzda İSG Eğitimlerinin toplam süresi 220 saattir. Eğitimler 180 saat teorik eğitim, 40 saat de pratik eğitim olarak verilir.

Teorik Eğitimler:

Uzaktan Eğitim Ve Örgün ( Yüz yüze) Eğitim olmak üzere iki farklı teknikte verilir.

Uzaktan Eğitim:

Kurumumuzda eğitimlerin ilk kısmı uzaktan eğitim modelinde asenkron olarak verilir.Asenkron yani eşzamanlı olmayan eğitimlerde bilgiler önceden üretilerek kurumumuzca Yeniuzman.isguzem.online sistemine depolanır. Daha sonra öğrenciler dilediği zaman ve dilediği kadar çok tekrarla dersleri takip edebildikleri bir uzaktan öğretim şeklidir.  Eğitim süresi 90 saat olmakla beraber kayıtlı derslerden katılımcılarımız sınav dönemine kadar faydalanabilir.

Örgün ( Yüz yüze) Eğitim: 

İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi eğiticileri tarafından eğitim kurumunun dersliklerinde yüz yüze yapılan derslerdir. Eğitim süresi 90 saattir. Gün içerisinde maksimum 6 saat olarak yapılır.

Pratik ( Staj ) Eğitimi:

Katılımcıların uzaktan ve örgün eğitimlerini başarı ile sona erdirmelerinin ardından İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğitim kurulunun uygun gördüğü işyerlerinde İSG Uzmanlarının gözetiminde yapılır.

İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de Pandemi Dönemi

Eğitim kurumumuz pandemi kurallarına uygun bir şekilde eğitimlerine devam etmektedir. Eğitimlerini kurallara uygun hale getirebilmek amacıyla örgün eğitimleri senkron  ( eş zamanlı ) olarak internet üzerinden devam ettirmektedir. Asenkron eğitimler daha öncesinde de internet üzerinden yapıldığından dolayı aynen devam ettirilmektedir. Staj eğitimleri ise yine pandemi kurallarına uygun şekilde küçük gruplar halinde yapılmaktadır.

İSG Uzmanlığı Eğitimlerinde (A), (B), (C) Sınıf Eğitimleri   

İş sağlığı ve güvenliği bir meslek olmasının yanında aynı zamanda bir kariyerdir. Eğitim kurumunuz İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi İSG kariyer planlamanızda tüm sınıflara yönelik eğitimleri ile yanınızda olmaya devam etmektedir.

İSG Uzmanlığı Eğitimleri ve Kariyeri; Az tehlikeli işyerlerinde görev yapan (C) sınıfı ile başlar. (C)  Sınıfı İSG Uzmanı olabilmek için de yukarıda bahsetmiş olduğumuz eğitim programı takip edilir.

(B)  Sınıfına yükselebilmek için ise (C) Sınıfı İSG Uzmanı olarak üç (3) yıl tam zamanlı olarak çalışmış olanlar ve bu çalışmasını İSG – Kâtip uygulaması üzerinden belgeleyenler (B)  sınıfı eğitimi alabilirler. 

(A)  Sınıfına yükselebilmek için ise (B) Sınıfı İSG Uzmanı olarak dört (4) yıl tam zamanlı olarak çalışmış olanlar ve bu çalışmasını İSG –Kâtip uygulaması üzerinden belgeleyenler (A)  sınıfı eğitimi alabilirler. 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Sınavları

İş sağlığı ve güvenliği sınavları ÖSYM tarafından bir takvim yılı içerisinde iki defa yapılır. İSG Uzmanı adaylarının bu sınavlara girerek yeterli puanı ( 70 puan ) almaları gerekir. Sınavda başarılı olamayanlar sonraki İSG sınavlarına tekrar kurs almadan ÖSYM işlemlerini gerçekleştirerek girebilirler.

İSG Uzmanlığı Sertifikası

İSG Uzmanı olarak görev yapacakların İSG Kâtip uygulamasını kullanabiliyor olması gerekmektedir. İSG Uzmanları, sınavda başarılı olmalarının ardından, sertifika harcını yatırarak, e- sertifikalarını alırlar ve İSG Kâtip uygulaması üzerinden işlem yapabilirler. Bakanlık tarafından matbu sertifikanın gelmesini beklemeye gerek yoktur.

Sonuç: İSG Uzmanlığı uygulamaları ve eğitimleri (A), (B), (C) sınıfı olarak kategorize edilmiştir. Ve bu kategorize İSG kariyerinin basamakları durumundadır. Bizler, İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi olarak İSG eğitimlerinde İstanbul’un seçkin markası olduğumuz gibi online eğitimler ile tüm Türkiye’nin markası olma yolunda ilerliyoruz.

 İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademinin, İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimleri yalnızca bir İSG Uzmanı olarak çalışabilmek için sınavlardan geçebilmeyi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda risk değerlendirmesi gibi planlamaları hazırlamak için gereken tüm becerileri de sağlar. Böylelikle önlemlerin planlanması ve uygulanmasının zamanında yerine getirilmesinde de yardımcı olur. Ayrıca web tabanlı eğitim ile sunulur.

İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin  https://www.facebook.com/taner.basol.311 ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut sosyal medya hesaplarını takip ederek İSG Alanındaki gelişmelerden haberdar olabileceğiniz gibi İSG alanında iş ilanlarını da takip edebilirsiniz.

Ayrıca eğitim merkezimizden kurs almış olun veya olmayın https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfasından eğitimleriniz ile ilgili ders notlarını ücretsiz indirebileceğiniz gibi İSG alanındaki mevzuatlara da yine https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari  sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Siz de eğitimlerinizi Yeni Uzman farkıyla almak ister misiniz? Cevabınız evet ise eğitim kurumumuzu arayabilir veya mesaj bırakarak eğitim departmanının size dönüş yapmasını sağlayabilirsiniz.